tighphanguir: (CatGaelach)
[personal profile] tighphanguir


Dóchas linn Naomh Pádraig, Aspal mór na hÉireann,

Ainm oirearc gléigeal, solas mór an tsaoil é.
D'fhill le soiscéal grá dúinn d'ainneoin blianta i ngéibheann.
Grá mar Mhac na páirte, d'fhuascail cách an daorbhruid.

Sléibhte, gleannta máighe, 's bailte móra na hÉireann,
Ghlan se iad go deo dúinn, míle glóir dár naomh dhil.
Iarrmaid ort, a Phádraig, guí orainne Gaela,

Dia linn ló 'gus oíche 's Pádraig Aspal Éireann.


Надежда наша — святой Патрик, великий апостол Ирландии,

Имя блистающее, превосходное, свет великий мiру.
Возвратил Евангелием любовь людям, несмотря на годы в заключении,
Любовь как [у] Сына возлюбленного, спас каждого пленного раба.

Холмы, ровные долины, большие города Ирландии —
Очистил он их навеки для людей, тысяча прославлений пресветлому святому.
Просим тебя, Патрик, молиться за нас, ирландцев,

[Да будет] Бог с нами днём и ночью, и Патрик апостол Ирландский.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tighphanguir: (Default)
Alexey Paponov

April 2013

S M T W T F S
 123 456
78 910111213
14151617181920
212223242526 27
282930    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 10:15 pm
Powered by Dreamwidth Studios